Information

 

Naturstigen Vinningsbodalar (ofta kallad Vinnsbodala) går genom en av Ale kommuns bäst bevarade ädellövskogar, med alm, ask, asp, lönn, lind, bok och hassel.

På ena sidan av stigen, i en djup ravin slingrar sig Almekärrsbäcken med sandbankar, forsar och lugna strömsträckor, på den andra reser sig en brant urbergsvägg.

 

 

Lövskogen bildar en upplevelserik naturskog med mycken växtlighet och fågelsång.

I dalen kan man få höra gröngöling, mindre hackspett, nötväcka och gärdsmyg, under vår och försommar flera olika sångfåglar. Korpen häckar sedan många år på de branta bergväggarna.

En omväxlande flora, bl.a. lundslok, ormbär, lundstjärnblomma, hässleklocka, vätteros, trolldruva, sårläka, underviol finns i dalen. Vätterosen, som saknar klorofyll, måste parasitera på bl.a. hasselrötter.

På våren finns rikligt med vitsippa, vårlök, svalört samt här och var blåsippa. Blåsippan ska man inte plocka eftersom den sprider sig med hjälp av frön.

Almekärrsbäcken gräver sig en allt djupare ravin med åren, vilket medför att bäckravinens sidor rasar. Då friläggs fossila snäck- och musselskal, som visar att dalen liksom stora delar av Bohuslän och Västergötland en gång för omkring 10000 år sedan legat under ishavsvatten. Dessa skalgrusbankar bildades ofta intill branta klippstup. En mussla Saxicava artica, som en gång levde i ishavet, förekommer rikligt i dalens skalgrus.

 

Namnet Almekärrsbäcken kommer troligen av de många almarna i dalen, varavde flesta idag är döda eller döende p.g.a. den s.k. almsjukan.Orsaken är en svamp som sprids av en skalbagge Almsplintborren.

Svampens mycel (rottrådar) täpper till almens transportledningar för näring och vatten.

Hagmarkerna utmed bäcken betades under många år men idag har betet upphört. Det skulle behövas även idag för att hålla tillbaka uppväxande sly

Fortsätter man efter skyltningen ”Björkärrsäng” vis stigslutet kommer man till en slåtterhävdad äng som under juli har en riklig orchidéblomning.

Upprustningen av naturstigen har varit möjlig tack vare medel från Leader-Göta älv.