LÖNN Acer platanoides


LÖNN  Acer platanoides

Sverige har tre arter, skogslönn, naverlönn och sykomorlönn,
eller tysk lönn som den också kallas.
Egenskaper:
Bladen är långskaftade, glatta och karaktäristiskt handflikade.
Bladskaften innehåller mjölksaft.
Bladen, som ofta får röda höstfärger, har en kemisk sammansättning,
som gör marken sur, så att markvegetationen får ett annat utseende än under andra lövträd.
Blomningen sker under april-maj och därefter lövsprickning.
Blommorna är gulgröna och sitter i upprätta kvastar, de är rika på nektar.
Antingen har lönnen både ståndare och pistiller på samma blomma
eller så kan den ha skilda han- respektive honblommor.
Dessutom kan hela trädet antingen bara ha han-eller honblommor.
Det kan också vara endast en gren på ett träd har honblommor
medan resten av trädet har hanblommor. Det finns t o m uppgifter
på att ett träd ena året bara har honblommor och nästa år bara hanblommor.
Det här verkar underligt och man kan fråga sig vad orsaken är.
En förklaring kan vara att då näringstillståndet i trädet är gott,
eller kanske bara i en del av kronan, så produceras honblommor
eftersom det då finns tillräckligt med näring för att bilda  stora frukterna.
Då näringstillståndet är sämre produceras hanblommor eftersom
det ”kostar” väsentligt mindre ur energisynpunkt.

Ålder:
Lönnen blir sällan mer än 150 år.
Virke:
Veden är finporig, hård och tung. Skogslönnens ved har en rödaktig nyans.
Hals, botten och stall i fioler och cellos tillverkas ofta av lönn.
Lönnen är ett konkurrenssvagt träd. Lönnens fortsatta existens är
som många andra ”ädla” lövträd hotad av framförallt gran.
Lönnsirap (den sockerhaltiga saven som transporteras i floemet)
tappats ur sockerlönn i Nordamerika.
Lönnen skattats högt som vårdträd. Den utvecklas ordentligt även
på mindre näringsrika marker och får en omfångsrik tät krona.
Typiska är lönnarna kring bondgårdar i södra Sverige.
Etymologi Acer platanoides. Acer betyder ”vara spetsig” och syftar
på bladens utseende. Platanoides betyder ”lik platan” vilket är ett mellaneuropeiskt
lövträd som troligen fått sitt namn på grund av de breda bladen.
Namnet lönn har ett utomnordiskt ursprung.
Snabbfakta
BILD